VRAGEN OVER DE SIMULATOR

Hoe werkt deze onderhoudsbijdrage simulator?

Vooraleer u kunt gebruik maken van deze simulator moet u zich abonneren.
Vervolgens heeft u een onbeperkte toegang gedurende de periode dat het abonnement loopt.

De stappen:

 1. Open een simulatie (dossier) met de link vanuit de mail die u toegestuurd kreeg
 2. Geef uw email op waarmee u geregistreerd bent en druk op 'login'
 3. Geef aan wat u wil simuleren: onderhoudsbijdrage, onderhoudsbijdrage+kinderekening, fiscaal co-ouderschap
 4. Geef de referentie van uw dossier op (bvb. naam cliënt)
 5. Geef vervolgens alle gevraagde parameters op en wijzig deze tot u het gewenst resultaat bekomt
 6. Geef aan wat u wil afdrukken: onderhoudsbijdrage, onderhoudsbijdrage+kinderekening, fiscaal co-ouderschap
 7. Druk op 'Mail mij de resultaten'
 8. in uw mailbox vindt u de resultaten in PDF
 9. Vanuit de u toegestuurde mail kunt u vervolgens
  - het dossier opnieuw openen en de parameters wijzigen > stap 3
  of
  - een nieuw dossier openen > stap 1
Welke referentiebronnen & methodes worden er gebruikt?

Het model kwam tot stand door het bestuderen van oa. de wetgeving ter zake, het rekenmodel van de Gezinsbond, de methode Renard, het model Tremmery en de analyse van veelvuldige praktijkervaringen van de bemiddelaars en cliënten van de Pareto Group. Deze simulator gebruikt de meest recente statistische gegevens als basis:

Gezinsbond

 • Equivalentieschaal kosten kinderen (leeftijdscoëfficiënten 0-25 jaar)
 • Schoolkosten (actuele indexatie én scharniermomenten)
 • Bestedingspatroon voor het kind relatief aan het gezinsinkomen
 • Tabel voordeel privégebruik bedrijfswagen

FOD Economie - Huishoudbudgetonderzoek (meest recent beschikbare cijfers)

 • Resultaten gemiddelde gezinsbudgetuitgaven – België

FOD Financiën

 • Actuele cijfers belastingschalen, aftrek en voordelen

Rijksdienst Kinderbijslag voor Werknemers

 • Online berekeningsmodule kinderbijslag

Kinderbijslag voor Zelfstandigen

 • Online berekeningsmodule kinderbijslag – HDP&Arista

De gebruikte formules in de Pareto Simulator houden rekening met volgende objectieve criteria waar ook de Belgische rechters rekening mee dienen te houden:

 1. inkomsten van de ouders
 2. gewone kosten van het kind
 3. buitengewone kosten van het kind
 4. verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders
 5. hoogte van het kinderbijslag en van andere sociale en fiscale voordelen
 6. inkomsten die elk van de ouders ontvangt uit het genot van de goederen van het kind
 7. het aandeel van elk van de ouders in de tenlasteneming van de kosten
Zijn er regelmatig updates?

Jazeker, wij zorgen voor volgende aanpassingen:

 • Update gemiddelde schoolkosten – jaarlijks op 1 september
 • Update fiscale tarieven – jaarlijks op 1 januari
 • Update kostenverdeling – bij beschikbaarheid Huishoudbudget enquête FOD Economie (huidige laatste versie = 2010)

Deze updates gebeuren automatisch. U hoeft zelf niets te installeren. Telkens wanneer u inlogt en de online simulator gebruikt werkt u met de meest actuele cijfers.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om de onderhoudsgeldberekening te maken. Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Wij maken op regelmatige tijdstippen onze databases leeg. Meer info ‘privacybeleid’

Werkt deze simulator voor iedereen?

In de meeste gevallen zal de PLUS versie van de Pareto Simulator volstaan om voor uw situatie een berekening te maken. De rekenmodule is gebaseerd op de meest voorkomende gezinssituaties.
De simulator is echter NIET of BEPERKT bruikbaar in elk van de volgende gevallen:
1) U heeft met de andere ouder (waarover deze scheiding gaat) meer dan 4 kinderen samen waarvoor u onderhoudsbijdragen wil betalen.
2) U heeft buiten de kinderen met deze andere ouder ook nog andere kinderen (b.v. uit een vorig huwelijk/relatie of in een nieuw-ev. samengesteld-gezin).
3) De verblijfsregeling die u kiest is niet voor alle kinderen dezelfde.
4) U wenst onderhoudsbijdragen te bereken die niet alleen geldig zijn voor de huidige leeftijd van uw kind(eren), maar voor een langere periode (b.v. tot hun 18 jaar). Dit doel kan u nochtans wel bereiken door ook een berekening te maken voor de leeftijd op het einde van de gekozen periode (b.v. 18 jaar) en dan het gemiddelde te maken van de resultaten voor de begin- en de eindleeftijd.
5) Wanneer u voor een uitzonderlijke situatie telefonische of e-mail ondersteuning nodig heeft (bv. specifieke belastingregels igv. andersvalide kinderen).
In elk van de bovenstaande gevallen adviseren we dat u gebruik maakt van de CD-ROM van de Gezinsbond. Bestellen kan via de website van de Gezinsbond. Gebruik van de telefonische ondersteuning van de sociaal-juridische dienst van de Gezinsbond is dan inbegrepen.

Kan ik ondersteuning via telefoon of via email krijgen?

De Pareto Simulator is bewust zeer gebruiksvriendelijk gemaakt. Het online model samen met de handleiding volstaat in 95% van de gevallen om u op een eenvoudige manier een objectieve simulatie te laten maken zonder verdere hulp. Door deze aanpak kunnen wij de kosten laag houden terwijl u toch een kwalitatief hoogstaande online module van ons aangeboden krijgt. Er is geen telefonische of email ondersteuning voorzien. Heeft u toch een meer dan gemiddeld complexe berekening, dan adviseren wij dat u de CD-ROM ‘Onderhoudsgeldcalculator’ van de Gezinsbond aanschaft. Gebruik van de telefonische ondersteuning van de studiedienst van de Gezinsbond is dan inbegrepen. Lees ook onze evaluatie van de CD-ROM van de Gezinsbond hieronder.

Wordt er rekening gehouden verschillen in kosten tussen grote en kleine gezinnen?

Er wordt wel eens gezegd dat een tweede en elk volgend kind steeds minder kost omwille van zogenaamde schaalvoordelen. Volgens ons en ook volgens de Gezinsbond kosten alle kinderen ongeveer evenveel. Grote gezinnen hebben namelijk niet alleen schaalvoordelen, er zijn ook nadelen bij het beheren van de kosten van de meerdere kinderen binnen het gezin. Een gezin met meer dan 3 kinderen zal bv. een grotere wagen moeten aankopen. Het afdragen van te klein geworden kledij door jongere broer of zus zal maar lukken wanneer het over kinderen gaat van hetzelfde geslacht en/of wanneer het leeftijdsverschil niet al te groot is.

Voor ons zijn de schaalvoordelen niet doorslaggevend om de kostprijs van het tweede en al de volgende kinderen lager in te schatten.

De manier waarop de Pareto Simulator is opgebouwd houdt wel rekening met het feit dat ouders per kind minder kunnen spenderen naarmate er meer kinderen zijn. De overheidstegemoetkomingen (kinderbijslagen en fiscale voordelen) volstaan zelden om de kosten van kinderen voldoende te dekken zodat het besteedbare inkomen per kind daalt. In de Pareto Simulator varieert de kost van een kind van een bepaalde leeftijd volgens het gezinsinkomen, het aantal andere kinderen in het gezin en volgens hun leeftijd. Zo verlaagt bijvoorbeeld de aanwezigheid van een tweede kind van dezelfde leeftijd (tweeling) de kost van beide kinderen significant m.a.w. dus ook de kost van het eerste kind.

Wordt er rekening gehouden met alle fiscale voordelen en belastingen?

De Pareto Simulator geeft een goed beeld van de belangrijkste fiscale voordelen die u geniet afhankelijk van de door u gekozen kostenregeling. Omwille van de complexiteit van de fiscaliteit is het echter niet mogelijk om een allesomvattende simulatie te maken.

 • De Pareto Simulator houdt geen rekening met de impact van de gemeentebelasting op de fiscale voordelen die in de berekening gesimuleerd worden. U kan desgewenst het fiscaal resultaat uit de Pareto Simulator verhogen met de in uw woonplaats van toepassing zijnde gemeentebelasting. Dit geeft u dan een nog betere inschatting van het reëel fiscaal voordeel.
 • De Pareto Simulator houdt geen rekening met extra aftrek van bv. hypothecaire leningen, kinderopvang, kinderen <3 jaar, verhoging andersvalide kind, ea.
Welke cijfers worden er door de Pareto Simulator gebruikt?

a. Normering

Het normeringsmodel van de Pareto Simulator is gebaseerd op volgende data:

- Meest recente FOD Economie statistieken (Huishoudbudgetenquête) uit 2010. De huishoudbudgetenquête is het resultaat van een bevraging van koppels  met kinderen en koppels zonder kinderen. Op basis van de jarenlange feedback van onze bemiddelaars en cliënten werd er een correctie toegepast voor de kosten voor voeding, vervoer, communicatie, kledij en schoenen. Ter vergelijking geven we ook nog de cijfers mee die de Gezinsbond en Renard gebruiken.

 

- De Pareto Simulator gebruikt de leeftijdsco-efficiënten zoals ze door de Gezinsbond berekend worden.

 

b. Fiscaliteit

De nieuwe fiscale tarieven geldig vanaf 1/1/2013 voor inkomstenjaar 2013 / aanslagjaar 2014 zijn actueel in de Pareto Simulator. Bijkomende info:

Gemeentebelastingen

De Pareto Simulator neemt de bij benadering gemiddelde aanslagvoet van de gemeentebelasting in België als basis, ttz. 7,5%. U heeft de optie de in uw woonplaats van toepassing zijnde gemeentebelasting zelf in te vullen.

 

Aftrek en andere voordelen

Omwille van de complexiteit van de fiscaliteit is het niet mogelijk om een allesomvattende simulatie te maken. De Pareto Simulator houdt geen rekening met extra aftrekmogelijkheden van bv. hypothecaire leningen, kinderopvang, kinderen <3 jaar, verhoging andersvalide kind, ea.

 

c. Schoolkosten

Als basis nemen wij de gemiddelde schoolkosten op basis de door de Gezinsbond gepubliceerde kosten per schooltype. De kosten voor studenten in het Kunst Secundair Onderwijs zijn uit onze gemiddeldes weggelaten omdat in het KSO de kosten gevoelig hoger liggen. De Pareto Simulator houdt dus rekening met de scharnierleeftijden. Volgende kosten worden in de Pareto Simulator gebruikt voor het schooljaar 2012-2013.

d. Leefloon

Als basis nemen wij de armoederisicodremple zoals door de EU begroot op 1.002,08 Euro per maand (bron EU SILC 2012).

 

e. Maximum te ontvangen onderhoudsbijdrage

De Pareto Simulator heeft een veiligheid ingebouwd. De maximale onderhoudsuitkering die voor inkomstenjaar 2013 mag betaald worden aan het kind om toch nog als "kind ten laste" beschouwd te worden, en die bovendien niet belast zal worden in hoofde van het kind, bedraagt op jaarbasis 8.619,96 EUR. Op maandbasis betekent dit 718,33 EUR. Opgelet: Deze bedragen gelden enkel tot zolang de ouder waar het kind ten laste is alleenstaande is en wanneer het kind geen andere inkomsten heeft. Zoniet, dient er een aparte berekening gemaakt te worden.

Wat is het verschil tussen de Pareto Simulator en andere beschikbare rekenmodellen?

Er bestaan vandaag een aantal rekenmodellen die voor de professionele dienstverleners en voor de scheidende koppels beschikbaar zijn.

De PARETO SIMULATOR heeft volgende belangrijke voordelen

 • gebruik van de meest actuele cijfers van de FOD Economie, FOD Financiën en de Gezinsbond
 • automatische updates
 • omschrijvingen in de simulator conform de bepalingen onder art. 203 BW.
 • resultaten kunnen makkelijk overgenomen worden in de ouderschapsakkoorden
 • online beschikbaar in alle browsers en via mobiele apparaten (iPad, iPhone, tablets, …)
 • basisberekening is gratis (éénmalig)
 • instaptarief voor tijdelijk gebruik
 • abonnementsformule voor onbeperkt gebruik

Wij zetten ook de andere modellen hieronder voor u op een rij en geven onze visie.

 • MODEL TREMMERY - Boek + CD ROM met rekenblad.
  Auteurs: Mr. Jacques Tremmery & Mr. Maaike Tremmery
  Door de uitgebreide praktijkervaring (advocatenkantoor) van de auteurs was dit model bij de uitgave ervan in 2005 een zeer verdienstelijke bijdrage ter bevordering van het objectiveren van het berekenen van onderhoudsgeld voor kinderen. Door het ontbreken van een geactualiseerde versie is het rekenblad en het boek uit 2005 op vandaag nog nauwelijks bruikbaar. Een simulatie voor ouders die werken met een kindrekening is niet mogelijk.
 • GEZINSBOND – ONDERHOUDSGELDCALCULATOR - CD ROM + website
  Auteurs: Studiedienst Gezinsbond onder leiding van Yves Coemans-Attaché
  Het normeringsmodel is gebaseerd op de FOD Economie statistieken (Huishoudbudgetenquête) uit 2004. Op grond van het jarenlange gebruik van deze calculator door onze bemiddelaars en cliënten kunnen we stellen dat oa. de kosten voor vervoer/communicatie worden veelal te hoog begroot ifv de reële gezinssituatie en dat kosten voor kledij doorgaans te laag uitvallen.
  Het inschatten van de belastingsvoordelen is beperkt tot het voordeel ‘aftrek onderhoudsgeld’.
  Een simulatie voor ouders die werken met een kindrekening is niet mogelijk.
  De calculator nodigt uit tot het invoeren van zeer veel informatie via absolute cijfers of schuifbalken met procentuele benaderingen. Het juiste gebruik vergt een behoorlijke inspanning van de gebruiker. Niettemin is dit een zeer uitgebreide calculator met diepgaande detailberekeningen en zeer uitgebreide rapporten. Er is een uitgebreide handleiding en ondersteuning via email en telefoon. Mits de nodige zelfstudie zijn er zeer veel berekeningsmogelijkheden. Deze calculator is op heden de meest complete maar tevens de meest complexe rekenmodule.

 • VOB-PCA – Online module voor professionele gebruikers
  Auteurs: Roland Renard & Pierre-André Wustefeld – Uitgeverij Larcier 
  Online module van de in 1996 herwerkte en verfijnde methode Renard. Het toevoegen van eigen bepaalde kosten is mogelijk. Ook de efectieve draagkracht wordt in rekening gebracht. Deze online module wordt aangeboden tegen een jaarlijks te vernieuwen gebruikerslicentie van 275€. Er wordt geen rekening gehouden met de fiscale impact van de keuzes rond het verblijf en het onderhoudsgeld. Een simulatie voor ouders die werken met een kindrekening is niet mogelijk.

 • LEO TRUYEN REKENWERK –METHODE RENARD - online
  Auteur: Leo Truyen
  Online calculator op basis van de methode Renard. Er wordt enkel gewerkt met een theoretische kost. Er wordt geen rekening gehouden met belastingvoordelen. Er is geen mogelijkheid specifieke kosten te begroten. De gedeelde kosten bij meerdere kinderen zijn niet verrekend etc. Een simulatie voor ouders die werken met een kindrekening is niet mogelijk. Deze online calculator is te beperkt.

VRAGEN OVER HET GEBRUIK

Hoe kan ik de 'info tekst' op mijn scherm houden?

Dubbelklik op het "i" icoontje en de tekst zal op je scherm zichtbaar blijven.

Waarom moet ik de verblijfsregeling invullen?

De verblijfsregeling is bepalend om de kosten van het kind die gepaard gaan met het gedeeld verblijf (woonkost, voeding, drank, verzorging) naar evenredigheid van inkomen te kunnen verdelen tussen de ouders. Een ongelijke verblijfsregeling heeft tot gevolg dat de bijdrage "in natura" door de ouder die de kinderen méér bij zich heeft hoger zal zijn dan bij de andere ouder.

Zelfs bij een perfecte bilocatie (bv. week/week regeling) zal er bij een ongelijk inkomen van de ouders een verschil in draagkracht zijn.

De Pareto Simulator houdt rekening met zowel de verhouding van het verblijf als met de verhouding van het inkomen.

Waarom moet ik de leeftijd van het kind invullen?

De kosten voor een peuter zijn anders dan die voor een 2e jaars kotstudent die universitair onderwijs volgt. De Pareto Simulator werkt volgens de leeftijdsequivalentieschaal van de Gezinsbond. Dit zijn statistische gemiddelden. Afhankelijk van de leeftijd zal dus een andere factor van toepassing zijn.
Met de betalende versie van de Pareto Simulator kan u het resultaat verfijnen door uw eigen specifieke kosten in te geven.

Waarom moet ik het schooltype van het kind invullen?

Het schooltype is bepalend voor de berekening van de gemiddelde schoolkost.

Waarom moet ik de kinderbijslag na de scheiding invullen?

De kinderbijslag is een financiële tegemoetkoming die door de overheid wordt toegekend om bij te dragen aan de kosten van het kind. De kinderbijslag is in beginsel dus bedoeld voor het kind.
In de Pareto Simulator wordt het kindergeld verrekend met de gewone verblijfsoverstijgende kosten van het kind. Het kindergeld wordt niet toegvoegd aan de inkomens van de ouders en is dus niet van invloed om de onderlinge verhouding te bepalen tussen de inkomsten van de ouders.

In vele gevallen zal het te ontvangen kindergeld NA de scheiding hetzelfde zijn als VOOR de scheiding. U kunt het voor de zekerheid narekenen. Hou er rekening mee dat de bijslag voor het eerste kind lager is wanneer de aanvrager zelfstandige is. Verdient de alleenstaande ontvanger minder dan een bepaald bruto maandloon dan krijgt deze een verhoogde kinderbijslag. Wij adviseren het kindergeld bij de ouder waar de kinderen gedomicilieerd zullen zijn onder te brengen. Onze berekening houdt hier rekening mee, ook igv. het gebruik van een kindrekening zodanig dat geen enkele ouder hier een voordeel / nadeel van ondervindt. 

Waarom moet ik het domicilie van het kind na de scheiding invullen?

Het domicilie bepaalt de fiscale aftrek 'kinderen ten laste' (bij de ene ouder) én of de onderhoudsbijdrage al dan niet fiscaal aftrekbaar is (namelijk bij de andere ouder).
Indien u met fiscaal aftrekbaar onderhoudsgeld werkt, kunnen de kinderen best gedomicilieerd worden bij de ouder met de laagste aanslagvoet. Onze simulatie houdt rekening met de fiscale voor -en nadelen en de compensatie ervan voor elke ouder.

Waarom moet ik mijn inkomen invullen?

Op basis van uw totale inkomsten wordt enerzijds de kost van het kind berekend en anderzijds de inkomstenverdeling. De wetgever stelt dat iedere ouder naar evenredigheid van zijn/haar middelen voor de kinderen dient te zorgen. De gewone en de buitengewone kosten die uit die zorg voortvloeien dienen voor elke ouder in verhouding tot het respectieve aandeel in de samengevoegde middelen* van de ouders te staan.

*Middelen = beroepsinkomsten + voordelen + roerende inkomsten + onroerende inkomsten + andere middelen

De ouder met het hoogste inkomen zal dus meer moeten bijdragen dan de andere ouder, wanneer alle andere factoren gelijk zijn.

Volgens de statistische gegevens van socioloog Roland Renard (cfr. methode Renard) en de studiedienst van de Gezinsbond spenderen ouders in verhouding tot hun inkomen aan hun kinderen, tzz. hoe hoger het inkomen, hoe hoger de uitgaven voor het kind.

Wat wordt bedoeld met ‘wijziging verwacht’ bij de ingave van mijn inkomen?

Indien één van de ouders momenteel bv. niet of deeltijds werkt en van plan is meer te gaan werken in de toekomst, dan heeft u twee mogelijkheden:

 1. indien dit de nabije toekomst betreft, dan kunt u dit verwacht inkomen nu reeds als basis nemen.
 2. indien dit de verre toekomst betreft, dan kan u later deze berekening best opnieuw uitvoeren.
Waarom moet ik het aantal maanden dat ik betaald wordt invullen?

Bij de berekening van uw maandelijks besteedbaar netto loon vertrekken we van het totale jaarloon gedeeld door 12. Als bediende krijgt u meestal een dertiende maand (1) en dubbel vakantiegeld (0,92). Dit geeft in totaal 12 + 1 + 0,92 = 13,92 maanden. Voor arbeiders, zelfstandigen en ambtenaren gelden andere verhoudingen. Pas aan ifv uw eigen statuut. U kan ook zelf het netto vakantiegeld en eventuele premies die u krijgt invullen. Laat in dit geval het aantal maanden op 12 staan.

Waarom kan ik nog bijkomende inkomsten invullen?

De wetgever zegt dat de samengevoegde middelen bestaan uit beroepsinkomsten + voordelen + roerende inkomsten + onroerende inkomsten + andere middelen. We denken hier bv. aan huurinkomsten, bedrijfswagen, maaltijdcheques, ... .
Sommige inkomsten / voordelen zijn makkelijk te berekenen. Een bedrijfswagen daarentegen is niet altijd vanzelfsprekend daar deze voor het bedrijf gebruikt wordt en er meestal al een voordeel alle aard voor aangerekend wordt door de werkgever / de staat. Wil u toch het privévoordeel berekenen igv een bedrijfswagen dan kan u de richtlijnen van de Gezinsbond volgen via deze link.
Deze inkomsten / voordelen moeten niet ingegeven worden. We laten u wel de mogelijkheid.

Waarom kan ik het eigen inkomen van het kind invullen?

Ouders moeten in de behoeften van het kind voorzien inzoverre het kind niet in zijn eigen behoeften kan voorzien. Een eigen inkomen van het kind bepalend zijn om de onderhoudsbijdrage te verlagen. Het gaat hier dan over interesten op de ontvangst van een erfenis, huuropbrengsten van een woning die eigendom van het kind is, inkomsten uit beleggingen van het kind etc. Bij tieners en al zeker bij meerderjarige gaat het dan over bvb. inkomsten uit vakantiejobs, leercontracten, deeltijdse tewerkstelling en stages. U bent als ouders uiteraard vrij om deze inkomsten niet mee te laten tellen in de berekening van de onderhoudsbijdrage.

Waarom moet ik het huidig fiscaal voordeel ‘kind ten laste’ invullen?

Meestal staat het kind VOOR de scheiding ten laste bij de vader. Deze geniet dan via een korting op de bedrijfsvoorheffing via verrekening op het maandelijks loon het fiscaal voordeel 'ouder met kind ten laste'. Indien de vader zelfstandige is en de moeder werknemer, kan het zijn dat de kinderen bij de moeder ten laste staan. Deze informatie is belangrijk voor het resultaat van de fiscale implicaties van de berekening.

Waarom kan ik rekening houden met een ‘reserve’ voor de ouders?

Het minimum leefloon wordt door de EU begroot op 1.000 Euro per maand. Dit betekent dat elke ouder minimum 1.000 Euro per maand nodig heeft om in zijn eigen levensbehoeften te voorzien.
Indien u JA antwoordt op deze vraag dan wordt volgende berekening gemaakt:

 • indien netto inkomen ouder > 2.000 Euro dan wordt hiervan 1.000 Euro afgetrokken
 • indien netto inkomen ouder < 2.000 Euro dan wordt het inkomen gedeeld door 2
 • OF u kunt zelf een bedrag invullen

Het eindresultaat wordt gebruikt om de verhouding van het beschikbaar inkomen per ouder in relatie tot het totaal inkomen van beide ouders te bepalen. Op basis van dit deel van de berekening wordt het evenredigheidspricipe uit art. 203 Burgerlijk Wetboek toegepast. Daardoor moet de ouder met het lagere inkomen een wat kleiner percentage van zijn/haar inkomen aan hun kinderen besteden dan wanneer de reële inkomens als berekeningsbasis gebruikt worden (b.v. 20% in plaats van 25%).

Waarom moet ik de hoogste aanslagvoet die op mij van toepassing is invullen?

Via deze informatie berekenen wij het bij benadering maximaal fiscaal voordeel dat u kan halen wanneer er met een aftrekbaar onderhoudsgeld wordt gewerkt.
De hoogste aanslagvoet wordt berekend op uw INDIVIDUEEL netto belastbaar inkomen NA SCHEIDING.
Het netto belastbaar inkomen is afhankelijk van veel factoren. Wij stellen hierbij een eenvoudige benadering voor: Ttz. Netto belastbaar inkomen bij benadering = bruto maandloon x 12 (ook x 12 indien u meer maanden betaald wordt)

Meer info over het netto belastbaar inkomen

Waarom kan ik zelf kosten invullen voor het kind?

De kostenverdeling in deze simulator is gebaseerd op de laatst beschikbare statistieken van het Huishoudbudgetonderzoek 2010 van de FOD Economie en de deskundige interpretatie ervan door onze medewerkers. Ieder gezin heeft echter een eigen bestedingspatroon. U kan desgewenst alle of slechts enkele van de kostenposten ifv. uw eigen situatie aanpassen.

Waarom kan ik de schoolkosten aanpassen?

Als basis nemen wij de gemiddelde schoolkosten zoals gepubliceerd door de Gezinsbond per schooltype. De Pareto Simulator houdt dus rekening met de scharnierleeftijden. De kosten voor studenten in het Kunst Secundair Onderwijs zijn uit de gemiddeldes weggelaten omdat in het KSO de kosten gevoelig hoger liggen. Volgt uw kind KSO dan kan u de kosten zelf aanpassen.

Waarom kan ik de ontvangen toelagen zoals een studiebeurs invullen?

Een toelage zoals bv. een studiebeurs is een financiële tegemoetkoming die door de overheid wordt toegekend om bij te dragen aan de kosten van het kind. De toelage is in beginsel dus bedoeld voor het kind.
In de Pareto Simulator wordt de toelage verrekend met de gewone niet-verblijfsgebonden kosten van het kind. De toelage wordt niet toegvoegd aan de inkomens van de ouders en is dus niet van invloed om de onderlinge verhouding te bepalen tussen de inkomsten van de ouders.

Waarom kan ik een meerkost / correctie toepassen voor het kind?

In functie van onderstaand kan u een correctiefactor toepassen.
 
MEERKOST:

 • Scheiden betekent twee huishoudens en dus een aantal dubbele kosten.Maw de kost van de kinderen verhoogt met een bepaald percentage.
 • De Gezinsbond voorziet een meerkost van 30%.
 • Scheiden betekent ook een verminderd gezinsinkomen.
 • In de Pareto Simulator wordt rekening gehouden met gemiddelden. Wanneer u de meerkost toepast dan zal deze enkel berekend worden op de kosten voor Wonen, Energie, Vervoer & Kleding (zoals bij de Gezinsbond).

GEMIDDELD INKOMEN:

 • Het gemiddeld gezinsinkomen (beide ouders samen) exclusief kindergeld bedraagt in België +-3.500 Euro netto per maand.
 • Wijkt uw gezinsinkomen hier sterk van af dan kan u het hier bijstellen.
 • De weergegeven totaalkost in de Pareto Simulator bevat alle kosten inclusief de studiekosten. 
Wat valt er onder de gewone en buitengewone kosten?

Het basisprincipe van onderstaande kostengroepen en de verrekening van deze kosten is gebaseerd op een mogelijke interpretatie van art. 203§1 en art. 203bis§1 uit het Burgerlijk Wetboek.

Hieronder volgt een opsomming die als leidraad kan dienen om het maken van afspraken en berekeningen zo objectief mogelijk  te maken.

Gewone 'Verblijfsgebonden' kosten zijn onder andere (voor zover niet anders overeengekomen):   

 • Wonen Energie Voeding, drank, verzorging, ondergoed

Gebruikelijke aanpak: Deze kosten worden individueel betaald door iedere ouder wanneer het kind bij hem/haar verblijft. Afhankelijk van de verblijfsregeling EN de financiële draagkracht van elke ouder na de scheiding kan er bij een onevenwicht een compensatie worden betaald van de ene aan de andere ouder.

Gewone 'Niet-verblijfsgebonden' kosten zijn onder andere (voor zover niet anders overeengekomen):

 • Kleding & schoenen
 • Gezondheidszorg
 • Vervoer
 • Communicatie
 • Ontspanning, cultuur & sport
 • Schoolkosten-Standaard
 • Schoolkosten-Extra
 • Opvang
 • Kampen
 • Verzorging
 • Sparen
 • Zakgeld

Gebruikelijke aanpak: Deze kosten worden ofwel maandelijks verrekend tussen de beide ouders ofwel worden ze beheerd via een kindrekening. Het kindergeld is voornamelijk bedoeld als tegemoetkoming van deze kosten. Iedere ouder draagt na aftrek van toelagen zoals bv. het kindergeld aan het saldo van deze kosten bij in verhouding tot zijn respectieve aandeel in de samengevoegde middelen.

Buitengewone kosten zijn onder andere (voor zover niet anders overeengekomen):

 • Fiets / brommer + onderhoud + verzekering
 • Computer en randapparatuur
 • Uitzonderlijke doorlopende sport- en vrijetijdsactiviteiten (bv. Paardrijden,…)
 • Gemeenschappelijke feesten in het algemeen
 • Medische kosten buiten het remgeld
 • Schoolreizen van meer dan 1 dag

Gebruikelijke aanpak: Deze kosten worden verrekend tussen de beide ouders wanneer ze zich voordoen. Iedere ouder draagt aan deze kosten bij in verhouding tot zijn respectieve aandeel in de samengevoegde middelen. Zie voorbeeld hierboven bij de gewone niet-verblijfsgebonden kosten, maar dan zonder verrekening van het kindergeld.

Wij werken met een systeem van ‘twee kleerkasten’. Kan dit ook in deze simulator?

Sommige (co-)ouders verkiezen “2 kleerkasten” te hebben: ieder een volledige set kleding & schoenen. Nog andere, alleen de dure kleding (schoenen, winterjassen, ...) Sommige stukken gemeenschappelijk (“niet-verblijfsgebonden”) aan te kopen, de rest elk apart aan te kopen (“verblijfsgebonden”). Dit kan opgelost worden door zelf de bedragen in te geven onder de kostenpost kledij bij de gewone 'Niet-verblijfsgebonden' kosten. Bij bv. 2 volledige dubbele kleerkasten de statistisch berekende kost x2 doen (of jullie eigen gebudgeteerde cijfers gebruiken), etc. Bij de gewone 'Verblijfsgebonden' kosten kan dan de kostenpost “Voeding, drank, verzorging, ondergoed ea.” ook aangepast worden.

Waarom kan ik de schoolkosten uitsluiten uit de berekening?

U kan er voor kiezen de schoolkosten maandelijks apart te verrekenen op basis van de facturen van de school.

Wat betekent het saldo fiscaliteit ten voordele van een ouder?

Ouders dienen af te spreken hoe ze het verschil in fiscaal voordeel verrekenen, bv. de helft aan de andere ouder overmaken of het verschil storten op de kindrekening als aanbouw van reserve.

Wat betekenen de percentages voor de buitengewone kosten?

De wetgever stelt dat iedere ouder naar evenredigheid van zijn/haar middelen voor de kinderen dient te zorgen. De gewone en de buitengewone kosten die uit die zorg voortvloeien dienen voor elke ouder in verhouding tot het respectieve aandeel in de samengevoegde middelen van de ouders te staan. De ouder met het hoogste inkomen zal dus meer moeten bijdragen dan de andere ouder, wanneer alle andere factoren gelijk zijn.

Ik kom een vrij hoog bedrag aan alimentatiegeld uit met deze simulator. Is dit normaal?

De meest voorkomende reden waarom de berekening in bepaalde gevallen hoog kan zijn heeft te maken met het inkomen van de ouders. De rekenmodule is niet begrensd naar boven. Dit wil zeggen dat ouders met een hoger dan gemiddeld gezinsinkomen in verhouding hogere kosten voor het kind kunnen dragen. Bij zeer hoge gezinsinkomens worden de kosten op die manier mogelijk groter begroot dan wat een een kind in werkelijkheid echt kost.
Indien uw maandelijks gezinsinkomen meer bedraagt dan het Belgisch gemiddelde van +-3.500euro netto of indien u zelf uw rekening gemaakt heeft en de kosten liggen in uw situatie lager dan er in de Pareto Simulatir wordt weergegeven, dan kan u in functie van uw toekomstige situatie besluiten een correctiefactor (-) toe te passen.

Ik kom een negatief bedrag aan alimentatiegeld uit. Is dit normaal?

De meest voorkomende reden is dat er een overschot is op de totaalkost van het kind. Dit kan bv. Het geval zijn wanneer er met een kindrekening gewerkt wordt en de kinderbijslag + toelagen hoger zijn dan de vermoedelijke ‘gewone’ kosten.

CLIËNTEN VERTELLEN

De simulator is een nuttig instrument om feiten om te zetten in cijfers en dit op een objectieve wijze

A. Szabo - Notaris

Ik ben alvast overtuigd om de pareto-berekeningswijze standaard in mijn dossiers op te nemen als leidraad voor een realistische en objectieve berekening van onderhoudsbijdragen.

G. Deconinck - Advocaat

De calculator is gebruiksvriendelijk en transparant. Een pluspunt is ook dat er verschillende berekeningen kunnen worden gemaakt naargelang er al dan niet gebruik wordt gemaakt van een kindrekening.

K. Ballinckx - Bemiddelaar

De simulator is zeer gebruiksvriendelijk en degelijk onderbouwd.

A.Moors - Bemiddelaar

Geen nat vingerwerk bij berekening onderhoudsgelden voor kinderen via de calculator van Pareto. Gebruiksvriendelijk en goed overdacht komt men tot objectieve resultaten.

A. Pyck - Advocaat

Met een ‘berekend’ en uitgewerkt advies, toont men makkelijker aan hoe dikwijls men zich ‘misrekent’

L. Janssens - Advocaat

De Pareto Simulator is een goede stap in de richting van een gestandardiseerde berekening van onderhoudsbijdragen voor kinderen.

I. Janssens - Advocaat

De rekenmodule die transparant, gebruiksvriendelijk en tijdsbesparend is!

T.Smit – Advocaat

Pareto-simulator: de tool bij uitstek om onderhoudsbijdrage kinderen te berekenen. Had ik dit maar al veel eerder aangeschaft!

E. Van den Vreken – Advocaat

Ik hoop van harte dat dit instrument ingeburgerd raakt bij confraters en de rechtbank.

H. Deblauwe - Advocaat

De Pareto-Simulator maakt een complexe berekening verbazingwekkend eenvoudig!

Cora Schieffer - Familiaal bemiddelaar